Zarząd Fundacji Rozwoju KUL składa się z Prezesa i Wiceprezesa, których powołuje i odwołuje Fundator. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowo–gospodarcze i społeczne oraz:

 

  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz określa regulamin ich działalności,
  • wykonuje wszystkie inne funkcje nie zastrzeżone wpisem do kompetencji Rady Fundacji.

 

Skład Zarządu Fundacji Rozwoju KUL od dnia 6 sierpnia 2013 r.:

 

Prezes

  • Piotr Taracha

 

Wiceprezes

  • Renata Horbaczewska

 


 

Organem opiniodawczo-doradczym Fundacji jest Rada Fundacji. Rada składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Kadencja Rady trwa 5 lat.

 

Skład Rady Fundacji:

 

  • Teresa Księska-Falger
  • dr hab. Elżbieta Stefaniak
  • prof. Leszek Mądzik
  • dr Tomasz Rakowski
  • ks. prof. Piotr Stanisz

 

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017, godz. 09:26 - Agnieszka Trepka