Zarząd Fundacji

 

Zarząd Fundacji Rozwoju KUL składa się z Prezesa i Wiceprezesa, których powołuje i odwołuje Fundator. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowo–gospodarcze i społeczne oraz:

 

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz określa regulamin ich działalności,
 • wykonuje wszystkie inne funkcje nie zastrzeżone wpisem do kompetencji Rady Fundacji.

 

Skład Zarządu Fundacji Rozwoju KUL:

 

 • Prezes - Piotr Taracha
 • Wiceprezes - Renata Horbaczewska
 • Członek Zarządu - Witold Wojciechowski

 


 

Organem opiniodawczo-doradczym Fundacji jest Rada Fundacji. Rada składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Kadencja Rady trwa 5 lat.

 

Skład Rady Fundacji:

 

 • Teresa Księska-Falger
 • dr hab. Elżbieta Stefaniak
 • prof. Leszek Mądzik
 • dr Tomasz Rakowski
 • ks. prof. Piotr Stanisz

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona