Fundacja sprawuje bieżącą kontrolę finansową i nadzór nad swoją działalnością przy pomocy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powołanych przez Fundatora.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który zwołuje jej posiedzenia, prowadzi obrady i składa sprawozdania.
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

  • kontrola działalności Zarządu,
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
  • informowanie Fundatora o nie wywiązywaniu się Zarządu ze swych statutowych obowiązków,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności Fundatorowi.

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 2018r.:

 

  • dr Piotr Bolibok - Przewodniczący
  • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
  • dr Beata Kucia-Guściora
Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018, godz. 11:45 - Agnieszka Trepka