Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Fundacja Rozwoju KUL

 

Adres:

Al. Racławickie 14
20–950 Lublin

Collegium Jana Pawła II, piętro 2

 

NIP: 712-010-35-68

REGON: 001405785

KRS: 0000085223

nr konta: 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 ING Bank Śląski S. A.

 

e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

 

Sekretariat:  pokój C-234,  tel. 81 445 32 35

Księgowość: pokój C-231,  tel. 81 445 32 34

 

Facebook: https://www.facebook.com/FRKUL/


Inspektor danych osobowych:

mgr Agnieszka Trepka

tel. 81 445-32-35

mail: fundacjarozwoju@kul.pl

adres: Fundacja Rozwoju KUL, al.Racławickie 14, 20-950 Lublin


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA DETALICZNEGO

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-950 Lublin, al. Racławickie 14, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zarząd jest - Pani mgr Agnieszka Trepka, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z Panią/Panem, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu np.:

1) rozpatrywania reklamacji;

2) możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi;

3) obsługi korespondencji niezwiązanej z zawarciem umowy.

Zgodnie z prawem, mamy także obowiązek przetwarzać Pani/Pana dane do celów podatkowych i rachunkowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemu informatycznego i oprogramowania, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim oraz bankom i podmiotom obsługującym płatności.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem umowy i jej realizacji.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-950 Lublin, al. Racławickie 14, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zarząd jest - Pani mgr Agnieszka Trepka, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

 

Fundacja Rozwoju KUL

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2018, godz. 11:15 - Agnieszka Trepka