W trakcie realizacji:

 

1) Zadanie publiczne Miasto Kultury - ,,East est-II Festiwal Wschodnich Podróży", realizowane w terminie 05.03-30.06.2020 r.

 

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin


2) Zadanie publiczne Miasto Kultury - ,,Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie", realizowane w terminie 01.02-31.12.2020 r.

 

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin


3) Promocja województwa lubelskiego podczas programu ,,Ekumeniczny Lublin 2020 - ludzie i formy dialogu", w terminie 23.03-16.12.2020 r.

 

lubelskie_smakuj_zycie


4) ,,Bezpieczna rodzina", realizowany w latach 2019 - 2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2019 - 31.05.2022

Cel główny: Poprawia jakości dostarczanego wsparcia opartego o zdiagnozowane potrzeb członków rodzin z przemocą (ofiary, świadkowie, sprawcy), poprzez wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, nowatorskich narzędzi powstałych dzięki współprac z partnerami zagranicznymi (Familiaris O. Z.), w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu przez minimum 50 użytkowników  (pracowników instytucji) zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub  umów zleceń na stanowiskach bezpośrednio związanych z realizowanymi działaniami z wyłączeniem kadry kierowniczej do 31.05.2022 r. Cel główny Projektu pozostaje w bezpośredniej i precyzyjnej korelacji z celami POWER. Zakłada optymalne dział służące wykreowaniu i wdrożeniu nowatorskiego rozwiązania w zakresie metod przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem działań różnych instytucji, realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług - Tem. 2 wskazany w reg. konk. Kryterium 5 oraz 6 etapów dochodzenia do innowacyjnych/nowatorskich rozwiązań (Kryterium 4) na podstawie wnikliwej diagnozy i doświadczenia Partnera zaangażowanego w Polsce i Słowacji (doświadczenie pkt 4.3).

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym: 40 sztuk;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, którzy zwiększyli swój potencjał w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 30 osób
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, którzy zwiększyli szansę na poprawę jakości dostarczanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów, dzięki uzyskaniu wiedzy na temat Nowatorskich narzędzi współpracy i dostępu do Nowatorskich narzędzi współpracy: 270 osób;
 • Liczba opracowanych platform służących wdrożeniu Nowatorskich narzędzi współpracy: 1 sztuka;
 • Liczba utworzonych aplikacji mobilnych służących wdrożeniu Nowatorskich narzędzi współpracy: 1 sztuka;
 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie: 1 sztuka;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników uczestniczących w spotkaniach asocjacyjno-szkoleniowych: 30 osób;
 • Liczba Członków rodzin z przemocą, uczestniczących w testowaniu Nowatorskich narzędzi współpracy w ramach warsztatów superwizyjnych i wsparciu indywidualnym: 60 osób;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, korzystających z coachingu na etapie testowania: 30 osób;
 • Liczba wypracowanych instrukcji i rekomendacji dla trwałości rozwiązania: 3 sztuki;
 • Liczba użytkowników biorących udział w etapie wdrażania Nowatorskich narzędzi współpracy: 40 osób;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 0 sztuk;
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 50 osób;
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 0 sztuk;
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (Technologie informacyjno-komunikacyjne): 10 sztuk;
 • Liczba stworzonych platform IT: 1 sztuka;
 • Liczba osób uczestniczących w warsztatach fokusowych: 12 osób

Grupa docelowa projektu:

1. UŻYTKOWNICY (w tym Ci, którzy wdrożą i będą stosować Nowatorskie narzędzia współpracy) - podmioty działające na rzecz wielowymiarowego wspierania członków rodzin z przemocą przede wszystkim: instytucje rządowe i samorządowe, wspierające rodzinę z przemocą m. in. placówki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy sądowi, policja, świetlice środowiskowe, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe

2. OSOBY/PODMIOTY NIEZBĘDNE DLA WP i WDROŻENIA Nowatorskich narzędzi współpracy DO PRAKTYKI: przedstawiciele użytkowników (m.in. pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, prawnicy, lekarze, duszpasterze, policjanci), decydenci regionalni (Członkowie rodzin z przemocą) (jako ODBIORCY).

Zadania:

1) przygotowanie nowatorskiego rozwiązania w postaci Nowatorskich narzędzi współpracy;

2) testowanie rozwiązań;

3) analizy efektów test zachowań;

4) opracowanie ostatecznej wersji rozwiązań;

5) działania wdrażające rozwiązania;

6) wypracowanie rekomendacji.

Wartość budżetu projektu: 2.108.198,40 PLN, w tym dofinansowanie: 2.044.238,40 zł

 

logo_bezpieczna_rodzina

 

 


5) Erasmus+ KA104 Mobilność kadry edukacji dorosłych „Od kształcenia do rozwoju”

 

Cel główny projektu: "Od kształcenia do rozwoju" to podniesienie kompetencji personelu i kadry zarządzającej Fundacji Rozwoju KUL potrzebnych do organizacji i wspierania niezawodowego uczenia się osób dorosłych, co w konsekwencji ma doprowadzić do rozwinięcia oferty edukacyjnej i ulepszenia współpracy na poziomie międzynarodowym. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, zapoznania się z innymi kulturami i ich podejściem do nauczania. Projekt adresowany jest do osób, które działają na rzecz wspierania edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej).

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju KUL (C-234).

 

W związku z powyższym informujemy, że otwieramy nabór  aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+. Wnioski (erasmus-formularz_aplikacyjny i krótki życiorys zawodowy) przyjmujemy w terminie 01-08.07.2019 r. Aplikować mogą pracownicy Fundacji Rozwoju KUL oraz osoby współpracujące wcześniej z naszą Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych lub wolontariackich.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem projektu (dostępne w biurze projektu).

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. 81 445-32-35

mail: sekretariat@fundacjakul.pl


6) ,,Employment Bridge to the future", realizowany w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2017-31.12.2019

Cel główny: Wdrożone nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie z zakresu aktywizacji zawodowej: Employment Bridge Model oraz 4 moduły wspierające dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi - przez 16 NGO jako Społeczne Ośrodki Readaptacyjne SOR na podstawie franczyzy społecznej - umożliwiające zwiększenie efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) do 2019 roku.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym - 16 szt.
 • Liczba instytucji, które współpracując z partnerem zagranicznym podczas testowania wypracowanego rozwiązania uzyskały skuteczność i efektywność swoich działań - 1 szt.
 • Liczba instytucji (NGO jako franczyzowych SOR), które wdrożyły wypracowane nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie dla zwiększenia efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) - 16 szt.
 • Liczba osób - kadry SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie użytkowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania franczyzowego SOR - 128 osób
 • Liczba pracowników instytucji otoczenia SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie stosowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania dla wsparcia NGO jako franczyzowych SOR - 80 osób
 • Liczba instytucji, które w wyniku rekomendacji zadeklarowały skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 15 szt.
 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie - 3 szt.
 • Liczba wypracowanych przez instytucje rozwiązań - 5 szt.
 • Liczba przetestowanych rozwiązań (MODELI) w grupie docelowej projektu z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1 szt.
 • Liczba opracowanych przez instytucje nowatorskich i kompleksowych rozwiązań z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1 szt.
 • Liczba wypracowanych kompleksowych rekomendacji dla instytucji użytkowników zapewniających skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 1 szt.

Grupa docelowa projektu

 • 1 NGO (POMOST) jako Centralny SOR franczyzodawca
 • 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR (1 na woj.)
 • 128 osób: przedstawiciele 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR
 • 80 osób z wspierających 80 instytucji otoczenia SOR

Zadania:

 • przygotowanie rozwiązania
 • testowanie
 • analiza efektów testowanego rozwiązania
 • opracowanie ostatecznej wersji produktu
 • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
 • wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

Wartość budżetu projektu: 969.700,00 PLN, w tym dofinansowanie: 935.900,00 PLN

 

logotym_eb

 

 

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2020, godz. 09:34 - Agnieszka Trepka