W trakcie realizacji:

 

1) ,,Employment Bridge to the future", realizowany w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2017-31.12.2019

Cel główny: Wdrożone nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie z zakresu aktywizacji zawodowej: Employment Bridge Model oraz 4 moduły wspierające dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi - przez 16 NGO jako Społeczne Ośrodki Readaptacyjne SOR na podstawie franczyzy społecznej - umożliwiające zwiększenie efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) do 2019 roku.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym - 16 szt.
 • Liczba instytucji, które współpracując z partnerem zagranicznym podczas testowania wypracowanego rozwiązania uzyskały skuteczność i efektywność swoich działań - 1 szt.
 • Liczba instytucji (NGO jako franczyzowych SOR), które wdrożyły wypracowane nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie dla zwiększenia efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) - 16 szt.
 • Liczba osób - kadry SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie użytkowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania franczyzowego SOR - 128 osób
 • Liczba pracowników instytucji otoczenia SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie stosowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania dla wsparcia NGO jako franczyzowych SOR - 80 osób
 • Liczba instytucji, które w wyniku rekomendacji zadeklarowały skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 15 szt.
 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie - 3 szt.
 • Liczba wypracowanych przez instytucje rozwiązań - 5 szt.
 • Liczba przetestowanych rozwiązań (MODELI) w grupie docelowej projektu z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1 szt.
 • Liczba opracowanych przez instytucje nowatorskich i kompleksowych rozwiązań z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1 szt.
 • Liczba wypracowanych kompleksowych rekomendacji dla instytucji użytkowników zapewniających skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 1 szt.

Grupa docelowa projektu

 • 1 NGO (POMOST) jako Centralny SOR franczyzodawca
 • 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR (1 na woj.)
 • 128 osób: przedstawiciele 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR
 • 80 osób z wspierających 80 instytucji otoczenia SOR

Zadania:

 • przygotowanie rozwiązania
 • testowanie
 • analiza efektów testowanego rozwiązania
 • opracowanie ostatecznej wersji produktu
 • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
 • wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

Wartość budżetu projektu: 969.700,00 PLN, w tym dofinansowanie: 935.900,00 PLN

loga_employmentloga_employment2


Zrealizowane:

 

1) ,,Miasto Kultury - Lublin ekumeniczny w stulecie odzyskania niepodległości" realizowany w terminie 27.02-31.12.2018r. w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Gminę Lublin.

http://ekumenizmlublin.pl/

2)  ,,Miasto Kultury - KUL równolatkiem Niepodległej - retro warsztaty dla młodzieży", realizowany w terminie 16.08-31.10.2018r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin.

3) Miasto Kultury - Wydanie ,,Słownika biograficznego lubelskich Żydów", realizowany w terminie 21.08-31.12.2018r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin.

4) Organizacja imprez skierowanych do turystów i mieszkańców Lublina w ramach SEZONU LUBLIN 2018 w terminie 27.04-06.05.2018r.

http://www.sezon.lublin.eu/sezon-lublin/

5) ,,Miasto Kultury - Gra planszowa UNIWERSYTET NIEPODLEGŁY" realizowany w terminie 08.03-30.06.2018r. w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Gminę Lublin.

6) ,,W POSZUKIWANIU SIEBIE - Arteterapia jako narzędzie wsparcia w rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną", realizowany w okresie 01.09.2017r. - 28.02.2018r. wraz z KUL, Stowarzyszeniem Pracownia Twórczych Działań, Miastem Bełżyce, Zespołem Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Współfinansowany dzięki dotacji Fundacji PZU w ramach konkursu ,,Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU".

7) ,,BIBLIA AUDIO superprodukcja - Cyfrowy Pomnik Kultury Polskiej", realizowany w okresie 15.10.2017r.-30.04.2018r. wraz z KUL, OSORNO, Miastem Lublin. Współfinansowany dzięki dotacji pozakonkursowej Fundacji PZU.

8) ,,Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu im. Gen. Sikorskiego w Londynie" realizowany w okresie 03.07-30.11.2017r. w ramach zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami współfinansowanego z Kancelarii Senatu Biura Polonijnego.

9) ,,Promocja zachowań prozdrowotnych w wiejskim środowisku szkolnym. Wsparcie pedagogów, rodziców i uczniów" realizowany w okresie 25-26.06.2017r. wraz z Katedrą Zdrowia Publicznego KUL i Katedrą Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych KUL. Współfinansowany grantem konkursowym ,,Wspieramy Rozwój" firmy CEDROB S.A.

10) ,,Miasto Kultury 2015-2017: Karol Wojtyła Memorial Lectures". Jednym z gości Uniwersytetu w roku 2015 był prof. John Crosby.

2014-15-professor-john-crosby,17489.html

11) "Więzi społeczne zamiast więzień"

http://www.psychoprofilaktyka.pl/

12) "Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej"

http://www.eurosieroty.com.pl/
13)  „Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim”

http://www.modelwspolpracy.lublin.pl/

14) „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”
http://www.narzedziawspolpracy.lublin.pl/

 

 

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2019, godz. 13:47 - Agnieszka Trepka