Projekty

W trakcie realizacji:

 

1) Projekt pn. ,,Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński wzorami patriotyzmu w Polsce i za granicą" realizowany w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU. Projekt ma charakter edukacyjno-informacyjny i ma na celu systematyczne działania ukazujące wartości patriotyczne w
nauczaniu i postawach Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakłada ukazywanie uniwersalnego charakteru powyższych zagadnień i dotarcie do kilkudziesięciu milionów odbiorców tak w Polsce, jak i za granicą. W projekt będą zaangażowani ludzie młodzi tworzący dla młodych odbiorców. W ramach projektu będą przygotowane kampanie multimedialne, różnorodne materiały multimedialne w 10 językach, w tym książka w 4 językach – we współpracy z największymi na świecie mediami katolickimi i innymi mediami. Projekt jest nowatorski – pierwszy promujący Kardynała Wyszyńskiego na tak dużą skalę za granicą, gdzie jest prawie nieznany. Podobnie nauczanie społeczne Jana Pawła II i jego stosunek do Ojczyzny jest mało ukazywany w mediach zagranicznych.

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Patriotycznego

 

instytut_dziedzictwa_mysli_narodowej

 

 

fundusz_patriotyczny3

 

 

logo_mkdnis

 


2) Projekt edukacyjno-medialny ,,#Wyszynski - Droga do wolności". Zbliżająca się uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego jest okazją, by promować jego postać, a tym samym historię Polski, w kraju i za granicą. Dzięki realizacji projektu powstaną edukacyjne materiały multimedialne (artykuły, foto, wideo, spoty, nagrania dźwiękowe), które będą nieodpłatnie dystrybuowane w polskich i zagranicznych mediach, a także rozsyłane do szkół w Polsce i za granicą z możliwością nieodpłatnego wykorzystania. Ich tematyka będzie związana z nauczaniem kard. Stefana Wyszyńskiego w kwestiach społecznych i jego życiorysem w kontekście dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Istotą przedsięwzięcia jest przybliżenie, szczególnie ludziom młodym w naszym kraju oraz społeczeństwom zagranicznym, zarysu trudnej walki o niepodległość i wolność, którą Polacy toczyli z dwoma totalitaryzmami: nazistowskim i komunistycznym. Autorzy publikacji ukażą pozytywne przemiany społeczne, gospodarcze, technologiczne i polityczne, które zachodziły w XX wieku w Polsce, a dzięki niej w Europie Środkowo-Wschodniej. 

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź

fundacja_kghm_polskamiedz_rgb


3) ,,Miasto Kultury - East est - II Festiwal Wschodnich Podróży" realizowany w terminie 18-20 czerwca 2021 r. Idea przedsięwzięcia zrodziła się z chęci zapełnienia luki na mapie festiwali podróżniczych w Polce. Wśród nich dominują wydarzenia o charakterze ogólnym, a brakuje spotkań akcentujących tematykę wschodnią. Akcent położony będzie przede wszystkim na spotkania z podróżnikami, którzy opisują swoje wyprawy, stosując różne formy literackiej wypowiedzi: powieść, reportaż, felieton, tekst w Internecie itp. Poruszona zostanie tematyka dotycząca bliższych i najdalszych rejonów Azji. Nie zabraknie również miejsca dla najbliższego sąsiedztwa Lublina – Polski wschodniej. Ważny będzie aspekt naukowości w podróżowaniu (naukowy opis podróży, teoria podróży). 

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.

lmi_biale


4) Międzynarodowy projekt #ThankYouJohnPaul2 – promocja Ojczyzny Papieża Polaka, realizowany przy współpracy z Biurem Komunikacji Zagranicznej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Zakłada przygotowanie i dystrybucję multimedialnych materiałów związanych ze św. Janem Pawłem II, jego nauczaniem, przesłaniem, twórczością oraz wkładem w historię Europy i świata. Poprzez te działania promowana będzie Polska, jako kraj pochodzenia papieża. Zakresy tematyczne projektu obejmą w szczególności historię Polski, jej kulturę, naukę, rozwój gospodarczy, technologiczny oraz walory turystyczne i ekologiczne.

Materiały zostaną przetłumaczone na języki: angielski, włoski, francuski i niemiecki. Cel projektu to dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, głównie w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej i USA, ale także na całym świecie, z przypomnieniem wielkiego znaczenia postaci św. Jana Pawła II dla losów XX w. i początku XXI w. Promocja Polski, jako ojczyzny św. Jana Pawła II, jej historii oraz znaczenia w dziejach Europu.

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź

fundacja_kghm_polskamiedz_rgb


5) ,,Bezpieczna rodzina", realizowany w latach 2019 - 2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2019 - 31.05.2022

Cel główny: Poprawia jakości dostarczanego wsparcia opartego o zdiagnozowane potrzeb członków rodzin z przemocą (ofiary, świadkowie, sprawcy), poprzez wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, nowatorskich narzędzi powstałych dzięki współprac z partnerami zagranicznymi (Familiaris O. Z.), w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu przez minimum 50 użytkowników  (pracowników instytucji) zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub  umów zleceń na stanowiskach bezpośrednio związanych z realizowanymi działaniami z wyłączeniem kadry kierowniczej do 31.05.2022 r. Cel główny Projektu pozostaje w bezpośredniej i precyzyjnej korelacji z celami POWER. Zakłada optymalne dział służące wykreowaniu i wdrożeniu nowatorskiego rozwiązania w zakresie metod przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem działań różnych instytucji, realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług - Tem. 2 wskazany w reg. konk. Kryterium 5 oraz 6 etapów dochodzenia do innowacyjnych/nowatorskich rozwiązań (Kryterium 4) na podstawie wnikliwej diagnozy i doświadczenia Partnera zaangażowanego w Polsce i Słowacji (doświadczenie pkt 4.3).

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym: 40 sztuk;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, którzy zwiększyli swój potencjał w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 30 osób
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, którzy zwiększyli szansę na poprawę jakości dostarczanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów, dzięki uzyskaniu wiedzy na temat Nowatorskich narzędzi współpracy i dostępu do Nowatorskich narzędzi współpracy: 270 osób;
 • Liczba opracowanych platform służących wdrożeniu Nowatorskich narzędzi współpracy: 1 sztuka;
 • Liczba utworzonych aplikacji mobilnych służących wdrożeniu Nowatorskich narzędzi współpracy: 1 sztuka;
 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie: 1 sztuka;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników uczestniczących w spotkaniach asocjacyjno-szkoleniowych: 30 osób;
 • Liczba Członków rodzin z przemocą, uczestniczących w testowaniu Nowatorskich narzędzi współpracy w ramach warsztatów superwizyjnych i wsparciu indywidualnym: 60 osób;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, korzystających z coachingu na etapie testowania: 30 osób;
 • Liczba wypracowanych instrukcji i rekomendacji dla trwałości rozwiązania: 3 sztuki;
 • Liczba użytkowników biorących udział w etapie wdrażania Nowatorskich narzędzi współpracy: 40 osób;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 0 sztuk;
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 50 osób;
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 0 sztuk;
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (Technologie informacyjno-komunikacyjne): 10 sztuk;
 • Liczba stworzonych platform IT: 1 sztuka;
 • Liczba osób uczestniczących w warsztatach fokusowych: 12 osób

Grupa docelowa projektu:

1. UŻYTKOWNICY (w tym Ci, którzy wdrożą i będą stosować Nowatorskie narzędzia współpracy) - podmioty działające na rzecz wielowymiarowego wspierania członków rodzin z przemocą przede wszystkim: instytucje rządowe i samorządowe, wspierające rodzinę z przemocą m. in. placówki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy sądowi, policja, świetlice środowiskowe, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe

2. OSOBY/PODMIOTY NIEZBĘDNE DLA WP i WDROŻENIA Nowatorskich narzędzi współpracy DO PRAKTYKI: przedstawiciele użytkowników (m.in. pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, prawnicy, lekarze, duszpasterze, policjanci), decydenci regionalni (Członkowie rodzin z przemocą) (jako ODBIORCY).

Zadania:

1) przygotowanie nowatorskiego rozwiązania w postaci Nowatorskich narzędzi współpracy;

2) testowanie rozwiązań;

3) analizy efektów test zachowań;

4) opracowanie ostatecznej wersji rozwiązań;

5) działania wdrażające rozwiązania;

6) wypracowanie rekomendacji.

Wartość budżetu projektu: 2.108.198,40 PLN, w tym dofinansowanie: 2.044.238,40 zł

 

logo_bezpieczna_rodzina

 

 


6) Erasmus+ KA104 Mobilność kadry edukacji dorosłych „Od kształcenia do rozwoju”

 

Cel główny projektu: "Od kształcenia do rozwoju" to podniesienie kompetencji personelu i kadry zarządzającej Fundacji Rozwoju KUL potrzebnych do organizacji i wspierania niezawodowego uczenia się osób dorosłych, co w konsekwencji ma doprowadzić do rozwinięcia oferty edukacyjnej i ulepszenia współpracy na poziomie międzynarodowym. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, zapoznania się z innymi kulturami i ich podejściem do nauczania. Projekt adresowany jest do osób, które działają na rzecz wspierania edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej).

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju KUL (C-234).

 

W związku z powyższym informujemy, że otwieramy nabór  aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+. Wnioski (erasmus-formularz_aplikacyjny i krótki życiorys zawodowy) przyjmujemy w terminie 01-08.07.2019 r. Aplikować mogą pracownicy Fundacji Rozwoju KUL oraz osoby współpracujące wcześniej z naszą Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych lub wolontariackich.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem projektu (dostępne w biurze projektu).

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. 81 445-32-35

mail: sekretariat@fundacjakul.pl

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona