W trakcie realizacji:

 

1) ,,Bezpieczna rodzina", realizowany w latach 2019 - 2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2019 - 31.05.2022

Cel główny: Poprawia jakości dostarczanego wsparcia opartego o zdiagnozowane potrzeb członków rodzin z przemocą (ofiary, świadkowie, sprawcy), poprzez wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, nowatorskich narzędzi powstałych dzięki współprac z partnerami zagranicznymi (Familiaris O. Z.), w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu przez minimum 50 użytkowników  (pracowników instytucji) zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub  umów zleceń na stanowiskach bezpośrednio związanych z realizowanymi działaniami z wyłączeniem kadry kierowniczej do 31.05.2022 r. Cel główny Projektu pozostaje w bezpośredniej i precyzyjnej korelacji z celami POWER. Zakłada optymalne dział służące wykreowaniu i wdrożeniu nowatorskiego rozwiązania w zakresie metod przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem działań różnych instytucji, realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług - Tem. 2 wskazany w reg. konk. Kryterium 5 oraz 6 etapów dochodzenia do innowacyjnych/nowatorskich rozwiązań (Kryterium 4) na podstawie wnikliwej diagnozy i doświadczenia Partnera zaangażowanego w Polsce i Słowacji (doświadczenie pkt 4.3).

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym: 40 sztuk;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, którzy zwiększyli swój potencjał w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 30 osób
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, którzy zwiększyli szansę na poprawę jakości dostarczanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów, dzięki uzyskaniu wiedzy na temat Nowatorskich narzędzi współpracy i dostępu do Nowatorskich narzędzi współpracy: 270 osób;
 • Liczba opracowanych platform służących wdrożeniu Nowatorskich narzędzi współpracy: 1 sztuka;
 • Liczba utworzonych aplikacji mobilnych służących wdrożeniu Nowatorskich narzędzi współpracy: 1 sztuka;
 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie: 1 sztuka;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników uczestniczących w spotkaniach asocjacyjno-szkoleniowych: 30 osób;
 • Liczba Członków rodzin z przemocą, uczestniczących w testowaniu Nowatorskich narzędzi współpracy w ramach warsztatów superwizyjnych i wsparciu indywidualnym: 60 osób;
 • Liczba przedstawicieli użytkowników, korzystających z coachingu na etapie testowania: 30 osób;
 • Liczba wypracowanych instrukcji i rekomendacji dla trwałości rozwiązania: 3 sztuki;
 • Liczba użytkowników biorących udział w etapie wdrażania Nowatorskich narzędzi współpracy: 40 osób;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 0 sztuk;
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 50 osób;
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 0 sztuk;
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (Technologie informacyjno-komunikacyjne): 10 sztuk;
 • Liczba stworzonych platform IT: 1 sztuka;
 • Liczba osób uczestniczących w warsztatach fokusowych: 12 osób

Grupa docelowa projektu:

1. UŻYTKOWNICY (w tym Ci, którzy wdrożą i będą stosować Nowatorskie narzędzia współpracy) - podmioty działające na rzecz wielowymiarowego wspierania członków rodzin z przemocą przede wszystkim: instytucje rządowe i samorządowe, wspierające rodzinę z przemocą m. in. placówki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy sądowi, policja, świetlice środowiskowe, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe

2. OSOBY/PODMIOTY NIEZBĘDNE DLA WP i WDROŻENIA Nowatorskich narzędzi współpracy DO PRAKTYKI: przedstawiciele użytkowników (m.in. pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, prawnicy, lekarze, duszpasterze, policjanci), decydenci regionalni (Członkowie rodzin z przemocą) (jako ODBIORCY).

Zadania:

1) przygotowanie nowatorskiego rozwiązania w postaci Nowatorskich narzędzi współpracy;

2) testowanie rozwiązań;

3) analizy efektów test zachowań;

4) opracowanie ostatecznej wersji rozwiązań;

5) działania wdrażające rozwiązania;

6) wypracowanie rekomendacji.

Wartość budżetu projektu: 2.108.198,40 PLN, w tym dofinansowanie: 2.044.238,40 zł

 

logo_bezpieczna_rodzina

 

 


2) Erasmus+ KA104 Mobilność kadry edukacji dorosłych „Od kształcenia do rozwoju”

 

Cel główny projektu: "Od kształcenia do rozwoju" to podniesienie kompetencji personelu i kadry zarządzającej Fundacji Rozwoju KUL potrzebnych do organizacji i wspierania niezawodowego uczenia się osób dorosłych, co w konsekwencji ma doprowadzić do rozwinięcia oferty edukacyjnej i ulepszenia współpracy na poziomie międzynarodowym. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, zapoznania się z innymi kulturami i ich podejściem do nauczania. Projekt adresowany jest do osób, które działają na rzecz wspierania edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej).

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 05.07.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju KUL (C-234).

 

W związku z powyższym informujemy, że otwieramy nabór  aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+. Wnioski (erasmus-formularz_aplikacyjny i krótki życiorys zawodowy) przyjmujemy w terminie 01-08.07.2019 r. Aplikować mogą pracownicy Fundacji Rozwoju KUL oraz osoby współpracujące wcześniej z naszą Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych lub wolontariackich.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem projektu (dostępne w biurze projektu).

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. 81 445-32-35

mail: sekretariat@fundacjakul.pl


3) ,,Employment Bridge to the future", realizowany w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2017-31.12.2019

Cel główny: Wdrożone nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie z zakresu aktywizacji zawodowej: Employment Bridge Model oraz 4 moduły wspierające dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi - przez 16 NGO jako Społeczne Ośrodki Readaptacyjne SOR na podstawie franczyzy społecznej - umożliwiające zwiększenie efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) do 2019 roku.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym - 16 szt.
 • Liczba instytucji, które współpracując z partnerem zagranicznym podczas testowania wypracowanego rozwiązania uzyskały skuteczność i efektywność swoich działań - 1 szt.
 • Liczba instytucji (NGO jako franczyzowych SOR), które wdrożyły wypracowane nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie dla zwiększenia efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) - 16 szt.
 • Liczba osób - kadry SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie użytkowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania franczyzowego SOR - 128 osób
 • Liczba pracowników instytucji otoczenia SOR, którzy nabyli kompetencje w zakresie stosowania wypracowanego nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania dla wsparcia NGO jako franczyzowych SOR - 80 osób
 • Liczba instytucji, które w wyniku rekomendacji zadeklarowały skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 15 szt.
 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie - 3 szt.
 • Liczba wypracowanych przez instytucje rozwiązań - 5 szt.
 • Liczba przetestowanych rozwiązań (MODELI) w grupie docelowej projektu z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1 szt.
 • Liczba opracowanych przez instytucje nowatorskich i kompleksowych rozwiązań z wsparciem partnera ponadnarodowego - 1 szt.
 • Liczba wypracowanych kompleksowych rekomendacji dla instytucji użytkowników zapewniających skuteczną trwałość stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej - 1 szt.

Grupa docelowa projektu

 • 1 NGO (POMOST) jako Centralny SOR franczyzodawca
 • 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR (1 na woj.)
 • 128 osób: przedstawiciele 16 NGO jako wdrażające franczyzowo SOR
 • 80 osób z wspierających 80 instytucji otoczenia SOR

Zadania:

 • przygotowanie rozwiązania
 • testowanie
 • analiza efektów testowanego rozwiązania
 • opracowanie ostatecznej wersji produktu
 • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
 • wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

Wartość budżetu projektu: 969.700,00 PLN, w tym dofinansowanie: 935.900,00 PLN

logotym_eb


Zrealizowane:

 

1) ,,Festiwal Legend Lubelskich”. Organizacja bezpłatnej gry miejskiej ,,Mało znane legendy lubelskie i inne opowieści, których jeszcze nie znacie” (14.06.2019) 

2) „Sezon Lublin 2019 Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Organizacja bezpłatnych spotkań tematycznych, zajęć teoretyczno-warsztatowych, spacerów tematycznych dla 205 uczestników

3) Miasto Kultury "East est" - I Festiwal Wschodnich Podróży” w terminie 17-18.05.2019 r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin

4) ,,Miasto Kultury - Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918-1939)" w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin

5) ,,Miasto Kultury - Lublin ekumeniczny w stulecie odzyskania niepodległości" realizowany w terminie 27.02-31.12.2018r. w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Gminę Lublin.

http://ekumenizmlublin.pl/

6)  ,,Miasto Kultury - KUL równolatkiem Niepodległej - retro warsztaty dla młodzieży", realizowany w terminie 16.08-31.10.2018r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin.

7) Miasto Kultury - Wydanie ,,Słownika biograficznego lubelskich Żydów", realizowany w terminie 21.08-31.12.2018r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin.

8) Organizacja imprez skierowanych do turystów i mieszkańców Lublina w ramach SEZONU LUBLIN 2018 w terminie 27.04-06.05.2018r.

http://www.sezon.lublin.eu/sezon-lublin/

9) ,,Miasto Kultury - Gra planszowa UNIWERSYTET NIEPODLEGŁY" realizowany w terminie 08.03-30.06.2018r. w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Gminę Lublin.

10) ,,W POSZUKIWANIU SIEBIE - Arteterapia jako narzędzie wsparcia w rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną", realizowany w okresie 01.09.2017r. - 28.02.2018r. wraz z KUL, Stowarzyszeniem Pracownia Twórczych Działań, Miastem Bełżyce, Zespołem Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Współfinansowany dzięki dotacji Fundacji PZU w ramach konkursu ,,Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU".

11) ,,BIBLIA AUDIO superprodukcja - Cyfrowy Pomnik Kultury Polskiej", realizowany w okresie 15.10.2017r.-30.04.2018r. wraz z KUL, OSORNO, Miastem Lublin. Współfinansowany dzięki dotacji pozakonkursowej Fundacji PZU.

12) ,,Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu im. Gen. Sikorskiego w Londynie" realizowany w okresie 03.07-30.11.2017r. w ramach zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami współfinansowanego z Kancelarii Senatu Biura Polonijnego.

13) ,,Promocja zachowań prozdrowotnych w wiejskim środowisku szkolnym. Wsparcie pedagogów, rodziców i uczniów" realizowany w okresie 25-26.06.2017r. wraz z Katedrą Zdrowia Publicznego KUL i Katedrą Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych KUL. Współfinansowany grantem konkursowym ,,Wspieramy Rozwój" firmy CEDROB S.A.

14) ,,Miasto Kultury 2015-2017: Karol Wojtyła Memorial Lectures". Jednym z gości Uniwersytetu w roku 2015 był prof. John Crosby.

2014-15-professor-john-crosby,17489.html

15) "Więzi społeczne zamiast więzień"

http://www.psychoprofilaktyka.pl/

16) "Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej"

http://www.eurosieroty.com.pl/
17)  „Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim”

http://www.modelwspolpracy.lublin.pl/

18) „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”
http://www.narzedziawspolpracy.lublin.pl/

 

 

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019, godz. 10:38 - Agnieszka Trepka