1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem rekrutacji na staż/praktykę/wolontariat jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl), reprezentowana przez Zarząd.
 2. W Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na staż/praktykę/wolontariat.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na staż/praktykę/wolontariat. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

Autor: Agnieszka Trepka
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2019, godz. 12:17 - Agnieszka Trepka