Statut Fundacji Rozwoju KUL

Statut_Fundacji_Rozwoju_KUL_2019 do pobrania

 

Załącznik

do UCHWAŁY NR 1/XII/2019

Fundatora Fundacji Rozwoju

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Statut Fundacji Rozwoju

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Fundacja została ustanowiona przez Prymasa Polski Księdza Kardynała Józefa Glempa aktem notarialnym Repertorium A nr 1-812/89 sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie w dniu 29 czerwca 1989 r.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietna 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada także status organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Uniwersytecie - należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

2) Fundatorze - należy przez to rozumieć każdoczesnego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

3) Fundacji - należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, używającą zamiennie nazwy ,,Fundacja Rozwoju KUL" lub ,,FR KUL";

4) Zarządzie, Radzie lub Komisji Rewizyjnej Fundacji - należy przez to rozumieć Zarząd, Radę lub Komisję Rewizyjną Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 2

 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Lublin.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

 

§ 3

 

1. Fundacja ma na celu materialne i niematerialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży.

2. Realizacja celu, o którym mowa w ust. 1 może polegać w szczególności na wpłatach z zysku z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację i podmioty od niej zależne, przekazywaniu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży majątku trwałego lub aktywów finansowych oraz wykonywaniu nieodpłatnych świadczeń niepieniężnych na rzecz Uniwersytetu.

3. Dodatkowymi celami Fundacji są:

1) dostarczanie środków dla wsparcia i rozwoju oraz realizacji statutowych zadań Uniwersytetu;

2) upowszechnienie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu Uniwersytetu dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie;

3) wspieranie wszelkich inicjatyw uznanych przez środowisko naukowe i zespoły badawcze Uniwersytetu za znaczące dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju;

4) wspieranie i realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz prowadzenie inicjatyw na rzecz wyrównywania ich szans;

5) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, badawczym, upowszechniającym i charytatywnym;

6) wspieranie, organizacja i realizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m. in. w edukacji, nauce, gospodarce, kulturze, integracji europejskiej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, szeroko rozumianej pomocy społecznej), wykorzystujących dorobek naukowo-badawczy Uniwersytetu;

7) wspieranie i pomoc Uniwersytetowi w staraniach o pozyskanie środków publicznych, w tym funduszy unijnych i realizacji projektów ze środków publicznych, w tym funduszy unijnych oraz samodzielne pozyskiwanie ww. środków;

8) wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, edukacyjnych, społecznych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy;

9) wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowo-techniczny Uniwersytetu;

10) wspieranie zrównoważonego rozwoju osobistego, intelektualnego i zawodowego społeczeństwa obywatelskiego;

11) wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej, sportowej i zdrowotnej związanej z działalnością Uniwersytetu;

12) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedsięwzięć w zakresie kultury, edukacji, opieki, wychowania i zdrowia;

13) wspieranie i organizowanie działań promujących Uniwersytet.

 

§ 4

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2) prowadzenie dodatkowo, w stosunku do działalności, o której mowa w pkt. 1, działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

3) promowanie dokonań twórczych i naukowych Uniwersytetu oraz inspirowanie, wspieranie i wdrażanie jego prac naukowo-badawczych;

4) współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi;

5) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi;

6) organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych (m. in. spektakli, koncertów muzycznych, w tym koncertów muzyki klasycznej, audycji, prelekcji, wystaw itp.), odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i działań upowszechniających; m. in. poprzez pozyskiwanie środków finansowych na realizację w/w wydarzeń;

7) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju i integracji osób na różnych etapach życia;

8) organizowanie akcji pomocy byłym i obecnym pracownikom Uniwersytetu znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

9) udzielanie Uniwersytetowi pomocy materialnej i finansowej w zakresie rozwoju;

10) realizowanie, zgodnych z celami Fundacji, zadań na zlecenie Uniwersytetu - usprawniających jego funkcjonowanie;

11) organizowanie kursów i innych form doskonalących, prowadzących do podniesienia poziomu wykształcenia i znajomości osiągnięć nauki;

12) udzielanie Uniwersytetowi pomocy w zakresie unowocześnienia aparatury naukowo-badawczej, bazy sprzętowej i zaplecza lokalowo-technicznego;

13) prowadzenie i promowanie działalności wydawniczej, naukowo-badawczej i informacyjnej o zdarzeniach i osiągnięciach naukowych;

14) pomoc w organizacji obozów naukowo-badawczych;

15) własna lub wspólna z Uniwersytetem realizacja projektów finansowanych ze środków publicznych w tym funduszy unijnych, związanych z celami statutowymi Fundacji;

16) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz  wszystkimi podmiotami wykazującymi zainteresowanie działalnością Fundacji.

 

§ 5

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład Prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa w kwocie 10.000 (dziesięciu tysięcy) dolarów USA oraz 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych polskich [po denominacji - 1.000 zł], a także nieruchomości, pieniądze, rzeczy i prawa nabyte w toku jej działalności, w szczególności w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 6

 

1. Dochodami Fundacji są:

1) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;

2) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe udzielone przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź podmioty nieposiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub środki zagraniczne;

3) wpływy ze zbiórek, organizowanych przez Fundację;

4) dywidendy i zyski z udziałów w akcji;

5) odsetki bankowe od funduszu założycielskiego.

2. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt 2 powinno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Fundację, mogą być tworzone wyodrębnione rachunkowo fundusze celowe.

 

§7

 

Działalność statutowa prowadzona jest na podstawie planów rocznych i programów wieloletnich opracowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

 

ORGANY FUNDACJI

 

§ 8

 

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji

2) Zarząd Fundacji

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 9

 

1. Organem opiniodawczo-doradczym Fundacji jest Rada Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

3. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, powoływany przez Fundatora spośród jej członków. Pozostali członkowie Rady wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:

1) upływu kadencji;

2) śmierci;

3) rezygnacji;

4) odwołania.

6. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Rady nie zostanie powołany, dotychczasowa Rada pełni wszystkie swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nową Radę. W razie zmian w składzie Rady w trakcie trwania kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się wraz z upływem kadencji całej Rady.

7. Członek Rady może być odwołany w każdym czasie.

8. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo.

 

§ 10

 

1. Do zakresu działania Rady należy:

1) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności społeczno-gospodarczej Fundacji;

2) opiniowanie uchwalonych przez Zarząd programów wieloletnich i planów rocznych Fundacji;

3) uchwalenie regulaminu Rady;

4) coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności Fundatorowi;

5) informowanie Fundatora o nie wywiązywaniu się członków Zarządu ze swych statutowych obowiązków.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Fundator, Przewodniczący Rady lub jego zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora, na wniosek co najmniej połowy członków Rady lub na wniosek członka Zarządu.

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - jego Zastępca lub osoba wyznaczona przez pozostałych członków Rady.

5. W posiedzeniu Rady mogą brać udział Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę, Zarząd lub Fundatora.

6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Posiedzenia.

7. Uchwały Rady mogą być podejmowane na jej posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, także drogą elektroniczną o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

8. W przypadku głosowania drogą elektroniczną członkowie Rady na następnym posiedzeniu potwierdzają podjęte tym trybem uchwały.

 

§ 11

 

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek:

1) upływu kadencji;

2) śmierci;

3) rezygnacji;

4) odwołania.

4. Uchwała Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium członkowi Zarządu jest równoznaczna z wnioskiem o jego odwołanie.

5. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji, na wniosek Rady lub Komisji, może nastąpić w szczególności w razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

1) nieprzestrzegania przez członka Zarządu statutu lub regulaminów Fundacji;

2) niewywiązywania się przez członka Zarządu z nałożonych obowiązków;

3) prowadzenia przez członka Zarządu działalności sprzecznej lub konkurencyjnej z celami statutowymi Fundacji.

6. W stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Fundator.

7. Członkiem Zarządu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie lub płatnie, na podstawie aktu powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

9. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie kierownikami jednostek, o których mowa w § 19.

10. Sposób zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Fundator.

11. Odwołanie członka Zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

12. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany na nową kadencję, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w trakcie kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

 

§ 12

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub Fundatora w tym:

1) uchwalanie programów wieloletnich i planów rocznych Fundacji oraz ich realizacja;

2)  przygotowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;

3) przygotowywanie wniosków do Fundatora co do przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty;

4) uchwalanie regulaminu Zarządu i dokonywanie podziału pracy pomiędzy członków Zarządu;

5) określanie struktury organizacyjnej Fundacji i prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, w tym uchwalanie regulaminu organizacyjnego Fundacji;

6) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie regulaminów ich działalności.

 

§ 13

 

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

 

§ 14

 

1. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

2. O posiedzeniu Zarządu należy powiadomić wszystkich jego członków w sposób zwyczajowo przyjęty, wskazując planowany porządek obrad i projekty uchwał.

3. Zarząd może podjąć uchwałę również bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub za pomocą środków elektronicznych, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.

 

§ 15

 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek jednego z członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane i podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

 

§ 16

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Fundacji - z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub pełnomocnik upoważniony przez Zarząd.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w tym w szczególności w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, zbywania i nabywania aktywów trwałych oraz ich obciążania (tzw. czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem Fundacji) a także oświadczenia woli w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymagają zgody Fundatora.

 

§ 17

1. Organem kontroli wewnętrznej i nadzoru w Fundacji jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób powołanych i odwoływanych przez Fundatora.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli i bieżącego nadzoru nad działalnością statutową i gospodarczą Fundacji, w tym:

1) opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji;

2) udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

3) kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji, w tym kontrola działalności Zarządu;

4) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli;

5) przedkładanie stosownych wniosków Zarządowi i Fundatorowi.

5. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo żądać od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz uczestniczyć bez prawa podejmowania decyzji, w posiedzeniach Zarządu.

6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, powoływany przez Fundatora spośród jej członków.

7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku z zastrzeżeniem, że posiedzenia Komisji w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium odbywają się w terminie 21 dni od przedłożenia przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest przekazywana w dwóch egzemplarzach w oryginale Zarządowi.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 18

 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo w stosunku do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji lub wyodrębnionych przez nią jednostek może być działalność produkcyjna, handlowa, usługowa zgodna z niniejszym statutem, z zakresu:

1) ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (praktyka lekarska ogólna - 86.21.Z PKD, praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22.Z PKD, praktyka lekarska dentystyczna - 86.23.Z PKD, działalność fizjoterapeutyczna - 86.90.A, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana - 86.90.E);

2) sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach (sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych - 47.73.Z PKD);

3) doradztwa (pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z PKD);

4) badania rynku i opinii publicznej (badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z PKD);

5) zakwaterowania i prowadzenia barów (hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z PKD, przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30.Z PKD);

6) wynajmu i dzierżawy nieruchomości (wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD);

7) reklamy (działalność agencji reklamowych - 73.11.Z, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A PKD, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B PKD, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych [Internet] - 73.12.C PKD, pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D PKD);

8) organizacji targów, wystaw i kongresów (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z PKD);

9) drukowania książek, czasopism i broszur oraz wydawania książek (produkcja artykułów piśmienniczych - 17.23.Z PKD, pozostałe drukowanie - 18.12.Z PKD, produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - 32.99.Z PKD, wydawanie książek - 58.11.Z PKD, wydawanie wykazów oraz list [np. adresowych, telefonicznych] - 58.12.Z PKD, pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z PKD);

10) obiektów sportowych (działalność obiektów sportowych - 93.11.Z PKD);

11) prowadzenia kursów i szkoleń (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B PKD);

12) wychowania przedszkolnego (przedszkola - 85.10.Z PKD);

13) szkolnictwa podstawowego (szkoły podstawowe - 85.20.ZZ PKD);

14) gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane (Gimnazja - 85.31.A PKD, Licea ogólnokształcące - 85.31.B PKD, Licea profilowane - 85.31.C PKD);

15) sprzedaży detalicznej książek i czasopism (sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.61.Z PKD, sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.79.Z PKD);

16) działalności twórczej związanej z kulturą, rozrywką i promocją muzyki klasycznej (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z PKD, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z PKD);

17) pomocy społecznej (pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską - 87.10.Z, pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 87.30.Z, pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - 87.90.Z);

18) chowu i hodowli pszczół; produkcji miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich (chów i hodowla pozostałych zwierząt - 01.49.Z).

3. Działalność gospodarcza może polegać również na obejmowaniu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

4. Na działalność gospodarczą Fundacji zostanie przekazany majątek wniesiony przez Fundatora w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) dolarów USA oraz kwota 7 (siedem milionów) złotych polskich [po denominacji - 700 zł].

5. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację celów jej statutowych i pokrycie kosztów działalności Fundacji.

6. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.

7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według obowiązujących przepisów prawa.

8. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd.

 

§ 19

1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Fundacji tworzy się - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o prowadzeniu przez Fundację działalności gospodarczej - wyodrębnione organizacyjne i finansowo jednostki.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, podlegają Zarządowi.

3. Kierownika poszczególnej jednostki powołuj i odwołuje Zarząd.

4. Kierownik poszczególnej jednostki nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy i pełni czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki.

6. Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących jednostką określa regulamin organizacyjny jednostki ustalony przez Zarząd.

7. Dopuszcza się prowadzenie działalności leczniczej, o której mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

§ 20

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2) przekazywania majątki Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 

§ 21

1. Fundator jest uprawniony do dokonywania zmian w Statucie z urzędu bądź na wniosek Rady lub Zarządu. Zmiany te wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych ustawą o fundacjach.

2. W ramach zmiany statutu dopuszcza się zmianę celu Fundacji, o ile cel ten będzie zgodny z zakresem wskazanym w art. 1 ustawy o fundacjach.

 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:

1) wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację jej celów,

2) trwałego nierealizowania statutowych celów Fundacji,

3) podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji przez Zarząd, na wniosek Fundatora.

2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności Fundacji prowadziłoby do jej niewypłacalności.

3. W sytuacji określonej w ust. 1 Zarząd zobowiązany jest stwierdzić otwarcie likwidacji.

4. O stwierdzeniu likwidacji Zarząd Fundacji zawiadamia Fundatora i Ministra nadzorującego Fundację.

 

§ 23

1. Likwidację prowadzą likwidatorzy, którymi są, co do zasady, członkowie ostatniego Zarządu. Fundator może powołać inne osoby do pełnienia funkcji likwidatora.

2. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy Statutu o Zarządzie, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

2. Z chwilą otwarcia likwidacji wygasają wszelkie udzielone pełnomocnictwa i tracą moc uchwały dotyczące podziału kompetencji między członków Zarządu. Wszelkie decyzje w sprawach likwidacyjnych wymagają uchwały likwidatorów podejmowanej bezwzględną większością głosów.

4. Likwidatorzy niezwłocznie ogłaszają o otwarciu likwidacji, sporządzają bilans otwarcia likwidacji, zaspokajają lub zabezpieczają długi, ściągają wierzytelności i upłynniają majątek, z zastrzeżeniem § 24 Statutu.

5. Po dokonaniu czynności likwidacyjnych, o których mowa w ust. 2 i zadysponowaniu majątkiem Fundacji, likwidatorzy sporządzają bilans zamknięcia likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji oraz Fundatora.

 

§ 24

W razie likwidacji Fundacji jej majątek przechodzi na rzecz Uniwersytetu na realizację celów określonych w statucie Uniwersytetu.

 

§ 25

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora.

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona