Ogłoszenia

Lublin, 14.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

W poniższych załącznikach znajdują się harmonogramy spotkań w ramach projektu pn. „BEZPIECZNA RODZINA” POWR.04.03.00-00-0080/18, realizowanego przez Fundację Rozwoju KUL w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 • spotkania Asocjacyjno-Szkoleniowe sieciujące przedstawicieli użytkowników z różnych instytucji dot. komponentów INW 

harmonogram-spotkania_asocjacyjno-szkoleniowe

 • warsztaty Superwizyjne z mapowaniem kompetencji dla wybranych przedstawicieli Użytkowników

harmonogram-warsztaty_superwizyjne

 • Wsparcieindywidualne coachingowe dla przedstawicieli użytkowników w trakcie pracy z członkami rodzin

harmonogram-wsparcie_coachingowe


Lublin, 09.12.2020 r.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie "BEZIECZNA RODZINA", w ramach zadania 2 można skorzystać ze wsparcia grupowego / indywidualnego w formie:
 • Spotkania Asocjacyjno-Szkoleniowe (3gr. x śr. 10os. x 6 spotkań x śr 8h) sieciujące przedstawicieli użytkowników z różnych instytucji dot. komponentów INW (prowadzone przez ekspertów),
 • Warsztaty Superwizyjne z mapowaniem kompetencji dla wybranych przedstawicieli Użytkowników (warsztaty testujące INW przez 10 przedstawicieli z członkami rodzin przez nich zrekrutowanych - 1 warsztat x śr. 6h x śr. 10 os.),
 • Wsparcie indywidualne coachingowe dla przedstawicieli użytkowników w trakcie pracy z członkami rodzin (śr. 3 godz. x śr. 30 os.).
 
Do projektu mogą zgłaszać się:
 1. Przedstawiciele użytkownika – Kandydat(ka) spełniający(a) warunki uczestnictwa w Projekcie, zakwalifikowany(a) do udziału w Projekcie odpowiedzialni za udział we wsparciu oferowanym przez projekt, a następnie wdrażaniu i stosowani  (m.in. pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, prawnicy, lekarze, duszpasterze, policjanci, decydenci regionalni).
 2. Członkowie rodzin – członkowie rodzin z przemocą (ofiary, świadkowie, sprawcy) będący grupą docelową projektu.
 3. Użytkownicy – podmioty odpowiedzialne za wdrażanie i stosowanie Nowatorskiego Narzędzia Współpracy w ramach Projektu (in. przykładowo instytucje Rządowe i samorządowe wspierające rodzinę z przemocą, Placówki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy sądowi, policja, świetlice środowiskowe, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe).
Szczegóły znajdą Państw w regulaminie i kwestionariuszu zgłoszeniowym.
Rekrutacja trwa w sposób ciągły do odwołania - w przypadku zebrania wymaganej liczby zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!!
 

 


Lublin, 04.11.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu pn. „Employment Bridge to the future" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. IV. Innowacje społeczne i  współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zaprasza do udziału w spotkaniach upowszechniająco-wdrażających dotyczących opracowanych rozwiązań readaptacyjnych pn. Społeczny Ośrodek Readaptacji (SOR). Omówiona zostanie ogólna koncepcja Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego SOR oparta o wyniki badań naukowych i dotychczasowych osiągnięć światowych w zakresie skuteczności readaptacji oraz na podstawie wniosków z testowania rozwiązania Employment Bridge to The Future.

Spotkania te będą miały formę szkoleniowo-doradczą. Przeznaczone są dla pracowników Podmiotów, w ramach których utworzony zostanie SOR lub wdrażających w  swoje struktury wybrane rozwiązania zaproponowane w ramach SOR oraz osób współpracujących (otoczenia społecznego SOR). Szkolenia przeprowadzą pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Fundacji POMOST. Proponujemy jednodniowe spotkanie upowszechniające dla szerszego grona odbiorców oraz 4-dniowe szkolenia dla osób chcących założyć SOR lub wykorzystać w swoich ośrodkach metodologię pracy SOR w okresie lipiec-listopad 2019 r. Podczas szkoleń zapewniamy wyżywienie i zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń.

 

harmonogram_wsparcia-employment_bridge_to_the_future

program_wsparcia-employment_bridge_to_the_future


Lublin, dnia 04.04.2019 r.

Szanowni Państwo, 

Fundacja Rozwoju KUL w ramach realizacji projektu „Pro-aktywni”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0194/17, na terenie województwa lubelskiego, planuje przeprowadzenie usługi tj. specjalistycznych warsztatów w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy. Oferta musi być złożona do 16.04.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

zapytanie_ofertowe_pro-aktywni


Lublin, dnia  03.07.2017 r.

 

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND-POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę ekspercką polegającą na:

 

1. Opracowaniu EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL Podręcznika zawierającego całościowy model wdrożeniowy Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego w oparciu o FRANCZYZĘ SPOŁECZNĄ w części:

 1. Podręcznik wdrożeniowy dla franczyzobiorców w zakresie procedury wdrożenia Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego,
 2. Podręcznik realizacji franczyzy w oparciu o fundusz postpenitencjarny,
 3. Przewodnik dla Ośrodka jako organizacji samouczącej się i instytucji odpowiedzialnej społecznie,
 4. Podręcznik pomocy prawnej i mediacyjnej,
 5. Podręcznik proceduralny dla funkcjonowania Hostelu intermentoringowego
  i wsparcia bytowego (mieszkania readaptacyjne),
 6. Podręcznik promocji i kampanii społecznej,
 7. Wirtualny Dynamiczny Katalog Dobrych Praktyk.

 

Zapytanie ofertowe Formularz oferty

 

  


 

Lublin, dnia  17.07.2017 r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usługi eksperckiej 1:

Wyniki

 


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi eksperckie w zakresie opracowania:

 

2.

 Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części A i B.
zapytanie_ofertowe_eksperci_2 formularz_oferty_eksperci_2

3.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części C i D.

zapytanie_ofertowe_eksperci_3 formularz_oferty_eksperci_3

4.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części E.

zapytanie_ofertowe_eksperci_4

formularz_oferty_eksperci_4

5.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT PROFESSIONAL INTERMENTORING
zapytanie_ofertowe_eksperci_5 formularz_oferty_eksperci_5

6.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT: DIAGNOSIS- SUPPORT-EVALUATION 

zapytanie_ofertowe_eksperci_6

formularz_oferty_eksperci_6

7.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT MARKET BUSINESS 

zapytanie_ofertowe_eksperci_7 formularz_oferty_eksperci_7

8.

Interaktywnych form rozwiązań czterech modułów wspierających Model EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL 
zapytanie_ofertowe_eksperci_8 formularz_oferty_eksperci_8

9.

Efektów testowania EMPLOYMENT BRIDGE MODEL 

zapytanie_ofertowe_eksperci_9

formularz_oferty_eksperci_9

10.

Korekty rozwiązania do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL oraz czterech modułów wspierających 
zapytanie_ofertowe_eksperci_10 formularz_oferty_eksperci_10

11.

Rekomendacji dla instytucji użytkownika w zakresie wdrażania i rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacji 

zapytanie_ofertowe_eksperci_11 formularz_oferty_eksperci_11

 


Lublin, 28.07.2017r.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usług eksperckich w projekcie ,,Employment Bridge to the future".

wyniki_eksperci_2-8


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi konsultacyjne i doradcze:

 

 

zapytanie_ofertowe_konsultacje_eksperckie_1 formularz_oferty_konsultacje_eksperckie_1
zapytanie_ofertowe_doradztwo_2 formularz_oferty_doradztwo_2

 


Lublin, 28.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 17.07.2017r. którego przedmiotem jest zrealizowanie usług eksperckich przy testowaniu rozwiązania: EMPLOYMENT BRIDGE MODEL w projekcie pt.: ,,Employment bridge to the future", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa wybrano ofertę firmy PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 27 lipca 2017r. do godz. 12:00 ofertę złożył jeden wykonawca: PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.


Lublin, 28.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 17.07.2017r. którego przedmiotem jest zrealizowanie usługi doradczej w zakresie Asocjacyjnego merytorycznego doradztwa wdrożeniowego na terenie Polski w projekcie: ,,Employment Bridge to the future", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa wybrano ofertę firmy AMBS Perfectum Consulting Anna Szymańska-Białach.


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę szkoleniową: Collegium Pedagogikum.

 

 

zapytanie_ofertowe_collegium_1 formularz_oferty_collegium

 


Lublin, 28.07.2017

Informacja o wynikach na usługę szkoleniową: Collegium Pedagogikum:

collegium_pedagogikum-wyniki


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona