Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w procesie rekrutacji

w Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam w związku z procesem rekrutacji jest Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. 

 

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana Danych Osobowych, istnieje możliwość skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres: iod@fundacjakul.pl, listownie pisząc na nasz adres Administratora, bądź osobiście w siedzibie Administratora. 

 

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz możliwości zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres zebranych danych wynika z art. 221 1 Kodeks pracy.
  3. w razie udostępnienia innych danych niż wymagane przepisami prawa, dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  4. jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych w celu prowadzenia przez Administratora przyszłych rekrutacji ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia postępowań sądowych związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora),

 

 1. Podanie danych wskazanych w art. 221 1 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która zostaje wyrażona przez wysyłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
  2. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
  3. placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy;
  4. firmy świadczące usługi kadrowe (agencje rekrutacyjne).

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania). 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:
  1. przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym zgłosili Państwo chęć swojego udziału.;
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszły rekrutacji, do czasu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy;

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
 2. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 3. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 4. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Panią/Pana informowaliśmy; kiedy Pani/Pan skutecznie cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 6. jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych albo kiedy Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach). Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona